Kwaliteitskader › Interzorg

Kwaliteitskader

In januari 2017 is het nieuwe kwaliteitskader verpleeghuiszorg gepubliceerd:

"Zorginstituut Nederland biedt het Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg aan de veldpartijen aan. Het kader is opgenomen in het Register van het Zorginstituut en vormt daarmee de wettelijke basis voor de kwaliteit van de verpleeghuiszorg.

Voor de hele sector en alle betrokken partijen beschrijft dit kader wat cliënten en naasten mogen verwachten van verpleeghuiszorg. Het kader biedt ruimte en vertrouwen om lokaal en context gebonden invulling te geven aan zorg en ondersteuning. Tegelijkertijd kent het kader ook concrete vereisten voor en opdrachten aan de sector om de komende jaren verder te ontwikkelen en het lerend vermogen te versterken." ¹

Het Kwaliteitskader is vastgesteld en is met ingang van januari 2017 meteen in werking getreden.

De thema's van het kwaliteitskader zijn als volgt:

 1. Persoonsgerichte zorg- en ondersteuning
 2. Wonen en Welzijn
 3. Veiligheid
 4. Leren en verbeteren van Kwaliteit
 5. Leiderschap, governance en management
 6. Personeelssamenstelling
 7. Gebruik van hulpbronnen
 8. Gebruik van informatie

Thema 6: Personeelssamenstelling

Het kwaliteitskader vraagt ruimte en aandacht voor de inzet van personeel:

‘Zonder voldoende, bevoegd en bekwaam personeel kan er geen kwalitatief verantwoorde verpleeghuiszorg worden geleverd. De personeelssamenstelling van een zorgeenheid is geen statisch gegeven en de personele behoefte kan van dag tot dag verschillen. Het efficiënt omgaan met de benodigde en beschikbare zorgverleners vereist het proactief organiseren van een adequaat personeelsbestand dat voldoende zorgverleners omvat met het noodzakelijke aantal, vaardigheden en competenties. Alleen zo kan tegemoet worden gekomen aan de wensen en behoeften van de cliënten waaraan de zorgorganisatie zorg en ondersteuning levert.’ ²

De personeelssamenstelling in al haar dimensies is onderdeel van het kwaliteitsplan. Elke zorgorganisatie publiceert vooruitlopend op het kwaliteitsplan de gegevens van de personeelssamenstelling uiterlijk 01-07-2017 op haar eigen website.

De personeelssamenstelling van Interzorg is als volgt (afgeronde cijfers): 692 fte medewerkers waarvan 477 fte Zorg, 59 fte Facilitair en 41 fte Behandelaren.

Van het totaal aantal 477 fte zorgmedewerkers is de verdeling over de niveaus als volgt:

 • Niveau 1: 39 fte
 • Niveau 2: 38 fte
 • Niveau 3: 25 fte
 • Niveau 4: 97 fte
 • Niveau 5: 17 fte
 • Niveau 3 IG: 232 fte
 • Niveau AB: 29 fte

De instroom van 01-06-2016 tot 01-06-2017 is: 78 fte.                                                                                          De uitstroom van 01-06-2016 tot 01-06-2017 is: 72 fte.

De ratio personele kosten versus opbrengsten over 2016 is 66,71% op basis van de jaarrekening 2016 (dit is exclusief overige personeelskosten).

Verder zijn wij blij met de kleine 1000 vrijwilligers die zich verbonden hebben aan onze cliënten en onze locaties.

Belangrijker dan de cijfers is echter de missie en visie waar Interzorg voor staat.

'Interzorg ondersteunt mensen hun eigen leven voort te zetten. Dat doen wij met behulp van dagelijkse tot specialistische zorg, in Noord- en Midden-Drenthe.'

Om dat te kunnen doen, gaan wij in gesprek met elkaar: u, uw naaste(n) en wij. We leren elkaar kennen, als mens, we spreken verwachtingen uit, zoeken naar mogelijkheden, we willen weten of we het goed doen.

En als we duidelijke afspraken hebben gemaakt, zorgen we dat u en uw naaste(n) zich veilig en vertrouwd voelen, u thuis bent in uw eigen huis, we professionele en vernieuwende zorg bieden en van elke maaltijd een genietmoment maken.

 

Spontaan dagelijks, maar zeker elke maand vragen we aan u: waarmee kunnen wij u van dienst zijn? Heb we gedaan wat we hebben afgesproken, heeft dat het gewenste effect en hoe kunnen wij het beter doen?

 

En daar dragen onze medewerkers en vrijwilligers dagelijks aan bij!

 ¹ Aanbiedingsbrief Kwaliteitskader, 20170113 RvB Zorginstituut

² Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg, Samen leren en verbeteren, Zorginstituut Nederland